پمپ صنعتی

پمپ صنعتی چیست؟ انواع پمپ های صنعتی؟ کاربرد های پمپ صنعتی؟ انواع مونو پمپ؟ پمپ وسیله ای است که انرژی خود را که توسط الکتروموتور،

دوزینگ پمپ

دوزینگ پمپ یا پمپ اندازه گیر یا به عبارتی دیگر مترینگ پمپ، پمپ هایی هستند که مقدار مشخص(دوز مشخصی) از یک سیال را پمپاژ (تزریق)