پمپ خود مکش فاضلاب

پمپ خود مکش می تواند از خانواده پمپ های سانتریفیوژ و پمپ های اسکرو می باشد که عمدتا در واحد های تصفیه فاضلاب صنایع، فاضلاب

پمپ انتقال فاضلاب

پمپ انتقال فاضلاب یکی از انواع پمپ های است که فاضلاب تصفیه نشده و دارای جامدات همچون پسماند ها و پساب های خام را به